گام پیروزی – همایش جمع بندی کنکور تیر ماه 1403

تومان1,800,000تومان4,800,000

تومان1,800,000تومان4,800,000

گذر هر یک ثانیه ، هشدار نزدیکی به چالش بزرگ زندگیته

دکمه ای وجود نداره که بتونیم باهاش برگردیم به عقب ، اما میتونیم تو این مدت کوتاه بریم جلو و گام پیروزی رو برداریم. پس قدم اول برای این گام ، خواست است … 

منتظرتیم !…